Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2014-2018 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Przegląd Elektrotechniczny1620
2.Marketing i Rynek1520
3.Studia Ekonomiczne1518
4.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia1518
5.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu1416
6.Logistyka1320
7.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe1318
8.Ekonomia i Zarządzanie1318
9.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska1316
10.Horyzonty Wychowania1218
11.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1218
12.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1218
13.Medycyna Pracy1217
14.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy1215
15.Rocznik Ochrona Środowiska1215
16.Studia Oeconomica Posnaniensia1214
17.Przegląd Organizacji1120
18.Wieś i Rolnictwo1118
19.Świat Szkła1116
20.Mechanik1113
21.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu1113
22.Handel Wewnętrzny1014
23.Studia Biura Analiz Sejmowych1014
24.Ekonomista1013
25.Prace Instytutu Lotnictwa1013
26.Rynek Energii1013
27.Gospodarka Narodowa1012
28.Turystyka Kulturowa1012
29.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego1012
30.Przedsiębiorczość i Zarządzanie1011
31.Wiadomości Statystyczne1011
32.Organizacja i Kierowanie919
33.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi917
34.Materiały Budowlane916
35.Przedsiębiorczość-Edukacja913
36.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny913
37.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie913
38.Problemy Inżynierii Rolniczej912
39.Przegląd Geologiczny912
40.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich912
41.Studia Socjologiczne912
42.Inżynieria Ekologiczna911
43.Nafta-Gaz911
44.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego911
45.Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości911
46.Problemy Zarządzania911
47.Ekonomia i Środowisko910
48.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich910
49.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania910
50.TTS Technika Transportu Szynowego816
51.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia814
52.Optimum. Studia Ekonomiczne813
53.Bank i Kredyt812
54.Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury812
55.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie812
56.Polityka Energetyczna812
57.Studia Miejskie812
58.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica811
59.Barometr Regionalny. Analizy i prognozy811
60.E-Mentor811
61.Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego811
62.Problemy Jakości811
63.Przegląd Socjologii Jakościowej811
64.Studia Regionalne i Lokalne811
65.Teksty Drugie811
66.Welding Technology Review811
67.Żywność Nauka Technologia Jakość811
68.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia810
69.Energetyka810
70.Informatyka Ekonomiczna810
71.Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe810
72.Problemy Rozwoju Miast810
73.Przegląd Geopolityczny810
74.Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu810
75.Samorząd Terytorialny810
76.Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego810
77.Zarządzanie Publiczne810
78.Gospodarka Materiałowa i Logistyka89
79.Journal of Agribusiness and Rural Development89
80.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu89
81.Nauki o Zarzadzaniu89
82.Problemy Pielęgniarstwa89
83.Przegląd Górniczy89
84.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna89
85.Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie89
86.Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie88
87.Alcoholism and Drug Addiction713
88.Nauki Inżynierskie i Technologie712
89.Prace Geograficzne711
90.Przegląd Statystyczny711
91.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie711
92.Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej710
93.Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury710
94.Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie710
95.Inżynieria i Ochrona Środowiska710
96.Nauka i Szkolnictwo Wyższe710
97.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych710
98.Studia Prawno-Ekonomiczne710
99.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym79
100.Chemik79
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.