Piotr Idczak
Title
Cited by
Cited by
Year
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
J Cabańska, P Ebbig, B Gruchman, P Idczak, K Kokocińska, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
582018
Non-profit leadership at local level: Reflections from Central and Eastern Europe
O Potluka, J Kalman, I Musiałkowska, P Idczak
Local Economy 32 (4), 297-315, 2017
122017
Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce
P Idczak
Difin, 2013
92013
Periurbanisation–evidence from Polish metropolitan areas
P Idczak, K Mrozik
Economic and Environmental Studies 18 (1), 173-192, 2018
62018
Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym
P Idczak, K Mrozik
Studia i Prace WNEIZ US 46 (2), 243-254, 2016
62016
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
K Mrozik, P Idczak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 2015
62015
Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego
P Idczak, K Mrozik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 367, 102-111, 2014
62014
IS THE JESSICA INITIATIVE TRULY REPAYABLE INSTRUMENT? THE POLISH CASE STUDY.
I Musiałkowska, P Idczak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
52018
The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative
I Musiałkowska, P Idczak
Changes and Challenges in the Modern World Economy 1, 115-136, 2016
5*2016
Future research on European Union Cohesion Policy: a master class during the OPEN DAYS 2014
W Petzold, M Guderjan, A Smeriglio, M Tourtouri, NC Surubaru, ...
Regional Studies, Regional Science 2 (1), 185-204, 2015
52015
Ocena dopasowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy Jessica do potrzeb występujących na obszarach miejskich
I Musiałkowska, P Idczak
Studia KPZK, 233-246, 2018
42018
Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
P Idczak, K Mrozik
Studia i Prace WNEiZ US 47 (2), 55-66, 2017
42017
The capacity of ecosystem services in small water retention measures
K Mrozik, P Idczak
Ekonomia i Środowisko 62 (3), 37-49, 2017
42017
Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych
P Idczak, K Mrozik
Ekonomia i Środowisko, 92--102, 2015
42015
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
K Mrozik, C Przybyła, P Szczepański, M Napierała, P Idczak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 339, 130-140, 2014
42014
Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy: The Case of the Wielkopolska Region
P Idczak, I Musiałkowska
Evaluační teorie a praxe Ročník 2 (2), 1-31, 2014
42014
Civic engagement in local politics in Central Europe
O Potluka, J Kalman, I Musiałkowska, P Idczak
The Routledge Handbook of International Local Government, 344-360, 2018
32018
Badanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
S Białowąs, D Buttler, P Idczak, T Klimanek, T Olejniczak, B Sławecki, ...
Analiza wyników I edycji badania, 2013
32013
Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE
P Idczak
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 32 (2), 109-125, 2014
22014
Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?
O Potluka, P Idczak, I Musiałkowska, J Kalman, M Spacek, C Kostal, ...
IREAS, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20